کتاب پوزیشن شیرین

ھمھ افراد از تکرار و یک نواختی دوری می کنند و بھ دنبال لذت و ھیجان بیشتر ھستند . در رابطھ جنسی نیز ھمینطور است حتی مھیج ترین فرد ھم اگر رابطھ جنسی برایش بھ عادت تبدیل شود نسبت بھ آن دل زده خواھد شد. ھمھ می دانند کھ رابطھ جنسی حیاتی ترین جزء ازداج است کھ بوسیلھ آن صمیمت در بین زوجین تداوم می یابد اما اگر ھر دو یا یکی از زوجین علاقھ و رغبت خود را نسبت بھ رابطھ جنسی از دست بدھند چھ می شود ؟ بر اساس آمارھا ۶۰ درصد از طلاق ھا در مسائل جنسی ریشھ دارد ! پس…

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :