کتاب آموزش جنسی زناشویی مدرن

  

 
انجام عمل خودارضای ھم در ادیان دین (مخصوصاً اسلام) نھ شده است و ھم بر اساس نظر بسیاری از پزشکان انجام خودارضای صدمات جسم و روح بھ انسان میزند، پس ترک خودارضای واجب است در جامعھ ما، بین بلوغ جنس در دختران و پسران تا سن ازدواج در بسیاری از موارد شاید تا ۱۰ سال فاصلھ باشد . بنابراین خودارضای بھ مدت زیاد اثرات مخرب و ویران کننده ای بر جسم و روح فرد م گذارد . بر اساس مطالعات اکثر مشکلات جسم و روح پس از ترک خودارضای از بین میروند بھ شرط…

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :