کارآموزی شرکت ایران خودرو 52 ص

کارآموزی شرکت ایران خودرو ۵۲ ص

کارآموزی شرکت ایران خودروتاريخچة شركت ايرانخودرو ۱
شرحی بر فرآیند رنگ کاری ۳
ساختار رنگ ، سلير و PVC 4
مدول سير كولاسيون ۹
مدول PT و ED19
مدول سيلر pvc ,21
مدول آستر ۲۳
مدول رنگ رويه ۲۴
شرح فني ايستگاها ۲۷
ماشينهاي پاشش رنگ ۲۸
اسپري كننده ها ۳۲
طرح نظارت فرآيند ۳۳
دستگاههاياندازهگيري ۴۰
آشنایی با لـوگـانL90 ) (46
مشخصات فنی لوگان ۴۸
کارآموزی شرکت ایران خودرو
موادي هستندكه به صورت پلهاي مولكولي ، چسبندگي بين سطوح غير مشابه را افزايش مي دهند . اين…

این خبر را به اشتراک بگذارید :