توضیحات کامل : پاورپوینت فارسی عمومی

چکیده:هدفهای آموزشی

هدف همه درسها آنست كه دانشجو بتواند با آثار ادبی فارسی كه بخش مهمی از میراث فرهنگی دوران اسلامی- ایرانی است و در ساختن هویت فرد ایرانی سهمی عمده دارد آشنا شوند.

لغات و تركیبات به كار رفته در هر متنی را معنی كنند

خوانده‌های خود را به نثر و زبان امروزی بیان كنند

در صورت نیاز و امكان به اصل كتابها و مقاله‌ها مراجعه كنند

به بینندگان آفریننده را

نبینی مرنجان دو بیننده را

ص1- ب 5

تمثیل

 

توانا بود هر كه دانا بود

زدانش دل پیر برنا بود

ص 14

مینوی مشاغلی چون: ریاست كتابخانه ملی – ریاست تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ – رایزنی فرهنگ ایران در تركیه – استادی دانشگاه تهران – عضویت پیوسته در فرهنگستان ادب و هنر – مسئولیت علمیه – بنیاد شاهنامه فردوسی داشته است ص 3

تهیه فهرست نسخ خطی فارسی كتابخانه چستربیتی (در دوبلن – ایرلند )از خدمات مهم مینوی در خارج از كشور بود ص 3

مینوی دیوان ناصرخسرو را با همكاری دكتر مهدی محقق تصحیح كرده است ص 3

مصنَفات بابا افضل كاشانی را با همكاری دكتر یحیی مهدوی تصحیح و چاپ كرد ص3

كلیله و دمنه – نوروزناه خیام -عیوم الحكمه ابن سینا – سیرت جلال الدین نینكبرنی – وقف نامه ربع رشیدی از آثار تصحیح شده اوست ص 3

گوش پشت استعاره از آسمان خمیده

جزین بی گناهی كه این گوش پشت

مرا بر كشید و به زودی بكشت ص  11- ب 11

باد سرد كنایه از آه كشیدن

نشست از بر رخش رستم چو گرد

پر از خون رخ و لب پر از باد سر ص 12 -ب 59

مرگ استعاره مكنیه

شكاریم یكسر همه پیش مرگ

سری زیر تاج و سری زیر ترگ ص 13 –ب 78