توضیحات کامل :

پاورپوینت آموزش ریاضی 2 

محتوای آموزش ریاضیات بایستی با هدف رشد هر چه بیشتر قدرت استنتاج و یادگیری ، شناخت ساختارهای ریاضی و مبتنی بر تقویت قوای فراگیری شهودی دانش آموزان تدوین گردد.
بدین ترتیب هدفهای آموزشی ریاضیات در دبیرستان مبتنی بر چهار دسته ذیل می باشد :

نقش ریاضیات در شناخت طبیعت و جهان .1
نقش ریاضیات در تربیت فکر .2
نقش ریاضیات در تامین آینده فرد و جامعه  .3
نقش ریاضیات در تربیت فرهنگی  .4