مقاله ترجمه شده: توسعه یک مدل سینتیکی برای ریفرمینگ کاتالیزوری نفتا و ارزیابی پارامتر با استفاده از داده های واحد صنعتی

مقاله ترجمه شده: توسعه یک مدل سینتیکی برای ریفرمینگ کاتالیزوری نفتا و ارزیابی پارامتر با استفاده از داده های واحد صنعتی

عنوان انگلیسی:Development of a Kinetic Model for Catalytic Reforming of Naphtha and Parameter Estimation Using Industrial Plant Data
عنوان ترجمه فارسی: توسعه یک مدل سینتیکی برای ریفرمینگ کاتالیزوری نفتا و ارزیابی پارامتر با استفاده از داده های واحد صنعتی
 
نام ژورنال:Energy & Fuels
سال انتشار:۲۰۰۹
 
تعداد صفحات مقاله انگلیسی:۵
تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۱۴
 
In the present paper, a semi-empirical kinetic model for catalytic reforming has been developed. In thedeveloped model, the component “lumping” strategy is based on a paraffins, olefins, naphthalenes, and aromatics(PONA)…

این خبر را به اشتراک بگذارید :