انتخاب جنسیت از طریق تغذیه

 

 
انتخاب جنسیت از طریق تغذیه
دکتر سید علی کشاورز
مدیر گروه گروه تغذیه و بیوشیمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
حقایقی در مورد زاد و ولد بصورت طبیعی و تلاش بشر برای مداخله در آن
lبه طور طبیعی در مقابل ۱۰۷-۱۰۴نوزاد پسر ۱۰۰نوزاد دختر متولد می شود.
تعداد صفحات ۷۲ صفحه

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :